Mūsu mērķi

Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” nodibināta 2011.gada izskaņā, tās dibinātāji ir 5 komandu sporta spēļu federācijas – Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Handbola federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Volejbola federācija. Kopš 2012.gada marta par LKSSA pilntiesīgu biedru kļuvusi Latvijas Florbola savienība, kopš 2012.gada aprīļa asociācijā uzņemta Latvijas Lakrosa federācija, kopš 2013.gada februāra – Latvijas Kērlinga asociācija, bet kopš 2013.gada aprīļa - Latvijas Regbija federācija, savukārt kopš 2014.gada aprīļa arī Latvijas Beisbola federācija un Latvijas Frisbija federācija. Līdz ar to LKSSA pārstāv 11 (t.sk. visas olimpiskās) komandu sporta spēļu federācijas, kas ir 99% no kopumā komandu sporta spēlēs iesaistītajiem, apvienojot vairāk kā 40 000 licencēto spēlētāju, vēl lielāks ir šajos sporta veidos iesaistīto bērnu un jauniešu, kā arī brīvajā laikā sportojošo skaits.

 

Kāda ir LKSSA izveides motivācija? Valsts pamats ir veselīga nācija. To var stiprināt, iesaistot sportā pēc iespējas vairāk gan bērnu un jauniešu, gan ikvienu citu sportot gribētāju. Sports veicina veselīgu dzīvesveidu, mazina vēlmi pievērsties dažādām nelabvēlīgām atkarībām, sports saliedē sabiedrību. LKSSA biedru federācijas pārstāv skaitliski ļoti lielu sportā iesaistītās sabiedrības daļu. Tādēļ apvienojoties asociācijā, mēs vēlamies paust vienotu viedokli, apvienot spēkus, resursus un idejas, koncentrējoties uz sporta nozares attīstību un veselīgu, sportiski aktīvu sabiedrību. LKSSA uzskata, ka sporta nozīme valstī šobrīd ir nepietiekami novērtēta. Nozarei ir jākļūst par vienu no valsts galvenajām prioritātēm, tāpēc joprojām uzskatām, ka ir nepieciešama nozares pārvaldības reforma.

Asociācijas vadība

LKSSA prezidents - Edgars Štelmahers

LKSSA valdes locekļi -

Raimonds Vējonis

Mārtiņš Bičevskis

Viesturs Koziols

Edgars Pukinsks

Jānis Buks

LKSSA izpilddirektors - Kaspars Gorkšs

Biedrības STATŪTI

Biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”

 

STATŪTI


1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1.  Biedrības nosaukums ir „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (turpmāk tekstā –  Biedrība). „LKSSA" ir Biedrības nosaukuma saīsinājums.

1.2.  Biedrība ir saimnieciski patstāvīga un neatkarīga sporta biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno juridiskas personas un citas likumā noteiktas personas.

1.3.  Biedrībai ir juridiskas personas statuss, tā patstāvīgi veido savu iekšējo pārvaldes un izpildvaras organizatorisko struktūru. Biedrībai ir zīmogs ar tās nosaukumu, sava atribūtika un simbolika. Tai var būt norēķinu konti Latvijas un ārvalstu bankās.

1.4.  Biedrība ir politiski un pasaules uzskatu ziņā neitrāla juridiska persona.

1.5.  Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu, tā neatbild par savu biedru saistībām, kā arī biedrs neatbild par Biedrības saistībām.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķis, uzdevumi.

 

2.1.  Biedrības mērķis ir apvienot kopējā darbībā biedrus, lai:

2.1.1. nodrošinātu sporta aktivitātēs, īpaši bērnu un jauniešu, iesaistīto skaita palielināšanu;

2.1.2. veicinātu biedrībā pārstāvēto sporta veidu popularitāti;

2.1.3. nodrošinātu finanšu resursu piesaisti Biedrības un tās biedru programmu īstenošanai;

2.1.4. nodrošinātu sociālo programmu īstenošanu biedrības pārstāvētajos sporta veidos.

2.2. Biedrība, tās mērķu realizēšanai, veic šādus uzdevumus:

2.2.1. ar komandu sporta spēļu palīdzību propogandē sportu kā veselīgu dzīvesveida sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu attīstību.

2.2.2.sadarbojas ar valsts iestādēm un nevalstiskajām sporta organizācijām;

2.2.3. veido organizatoriskas struktūras, kuras kopējās aktivitātēs apvienotu biedrības dalībniekus;

2.2.4. sadarbojas ar sporta nozari pastāvošām sporta organizācijām ārvalstīs, t.sk., arī piedaloties starptautiskajos projektos, radot iespēju savstarpējai un vispusīgai informācijas apmaiņai;

2.2.5. publiski pauž viedokli un veicina domu apmaiņu par aktuālajiem un problemātiskiem jautājumiem sportā starp biedriem, citām sporta organizācijām Latvijā, ārvalstīs un sabiedrību kopumā;

2.2.6. piedalās vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta biedrības mērķu sasniegšana;

2.2.7. biedru interesēs izstrādā priekšlikumus grozījumiem likumdošanā;

2.2.8. biedru interesēs organizē sporta pasākumus, rīko konferences, seminārus, kongresus, labdarības, izglītojošus pasākumus.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru un asociēto biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībai ir biedri un asociētie biedri.  

4.2. Par Biedrības biedru var kļūt juridiska persona - atzīta sporta federācija, kas atbalsta Biedrības mērķus un darbību. Jebkura juridiska persona (sporta organizācija), kas darbojas sporta spēļu jomā un atbalsta Biedrības mērķus un darbību, var kļūt par asociēto biedru.

4.3. Persona, kas vēlas iestāties Biedrībā iesniedz Biedrības valdei rakstisku pieteikumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina personas līdzšinējo ieguldījumu sporta spēļu veida attīstībā un nākotnes redzējumu par Biedrības attīstību. Lēmumu par biedra un asociētā biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Biedrības dibinātāji pēc dibināšanas pabeigšanas un Biedrības reģistrācijas Uzņēmumu Reģistrā ir Biedrības biedri.

4.4. Valdei, uzņemot biedru, asociēto biedru, persona tiek ierakstīta biedru reģistrā. Tā iegūst biedra tiesības, pilda biedra pienākumus, kā arī maksā biedra iestāšanās maksājumu un biedru kopsapulces noteikto ikgadējo biedru maksu. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai.

4.5.5. biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķiem, statūtu prasībām un ētikas principiem.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedru izslēdzot vai tam izstājoties no Biedrības, biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

4.8. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

4.8.1. vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības vadības institūcijās;

4.8.2. piedalīties un balsot Biedrības kopsapulcēs;

4.8.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību;

4.8.4. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.8.5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.8.6. lietot Biedrības atribūtiku, izmantot Biedrības inventāru, infrastruktūru un tehnisko bāzi;

4.8.7. brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās, nodibinājumos;

4.8.8. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

4.9. Biedrības asociētajam biedram ir šajos Statūtos noteiktās biedra tiesības, izņemot:

4.9.1. asociētajam biedram nav tiesības vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās;

4.9.2. asociētajam biedram nav balsstiesības Biedrības biedru kopsapulcēs.

4.10. Biedrības biedriem un asociētajiem biedriem ir pienākumi:

4.10.1. ievērot un pildīt Biedrības Statūtu un kopsapulces lēmumu noteikumus un prasības;

4.10.2. piedalīties šajos Statūtos norādīto mērķu un uzdevumu izpildē;

4.10.3. regulāri maksāt biedra naudu,

4.10.4. ar savu aktīvu līdzdarbību sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

4.10.5. apmeklēt Biedrības biedru kopsapulces;

4.10.6. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm.

4.11. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

5.nodaļa.Biedrības pārvalde.

5.1. Biedrības pārvaldes institūcija ir Biedrības biedru kopsapulce, kas ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

5.2. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde.

5.3. Biedrības revīzijas institūcija ir Biedrības revidents.

 

6.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

6.1. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā.

6.2. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

6.3. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.4 Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces elektroniski tiek nosūtīts uzaicinājums biedriem līdzdalībai Biedru kopsapulcē.

6.5. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.6. Ja Biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.8. Biedru kopsapulce ir tiesīga:

6.8.1. izdarīt grozījumus Statūtos;

6.8.2. Valdes locekļu ievēlēšana;

6.8.3.Valdes locekļu atsaukšana;

6.8.4. valdes priekšsēdētāja – prezidenta ievēlēšana no valdes locekļu vidus un atsaukšana;

6.8.5. Biedru kopsapulce noklausās un apstiprina valdes priekšsēdētāja – prezidenta un revidenta darbības ikgadējo atskaiti;

6.8.6. apstiprina ikgadējo Biedrības budžetu;

6.8.7. lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

6.8.8. lēmuma pieņemšana par biedrības biedra iestāšanās naudas un ikgadējās biedru naudas apmēru un samaksas noteikumiem.

6.8.9. apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

6.9. Valdes priekšsēdētājs - Prezidents:

6.9.1pārstāv Biedrību atsevišķi; 

6.9.2. organizē un nodrošina Kopsapulces un Valdes lēmumu izpildi;

6.9.3. valdes pilnvarojuma robežās rīkojas ar Biedrības mantu un finanšu līdzekļiem;

6.9.4. vada Valdes sēdes;

6.9.5. atbild par Biedrības līdzekļu pareizu izlietošanu;

6.9.6. izlemj pārējos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, ja vien šo jautājumu risināšana nav kopsapulces vai Valdes kompetencē.

 

6.10. Valdes kompetence:

6.10.1. vadīt Biedrības darbību starp kopsapulcēm un par savu darbību atskaitīties biedru kopsapulcei;

6.10.2. uzrauga budžeta izpildes kontroli;

6.10.3. lemj par biedru un asociēto biedru uzņemšanu Biedrībā un izslēgšanu no Biedrības;

6.10.4. organizē biedru kopsapulces lēmumu izpildi;

6.10.5. sagatavo un iesniedz biedru kopsapulcei apstiprināšanai atskaiti par Biedrības iepriekšējā gada budžeta izpildi;

6.10.6. pieņem darbā Izpilddirektoru un nosaka Izpilddirektora atalgojuma apmēru.

 

6.11. Izpilddirektors:

6.11.1.  valdes pilnvarojuma robežās izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar Biedrības darbu saistītos jautājumus, slēdz darījumus Biedrības vārdā, atver un slēdz norēķinu kontus bankās, saskaņā ar valdes lēmumu pieņem un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un atalgojumu, izdod pilnvaras, rīkojumus;

6.11.2.  valdes pilnvarojuma robežās rīkojas ar Biedrības mantu un finanšu līdzekļiem;

6.11.3.  balstoties uz valdes pieņemtajiem lēmumiem, organizē un atbild par Biedrības finansiālo darbību.

 

6.12. Kopsapulce ievēl valdi uz četriem (4) gadiem. Ievēlētajiem valdes locekļiem ir tiesības tikt pārvēlētiem.

6.13. Biedrības pastāvīgi funkcionējoša vadības izpildinstitūcija ir Valde. Biedrības Valdi sešu locekļu sastāvā ievēl biedrības kopsapulce. Valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt Biedrību sekojoši: valdes priekšsēdētājs – prezidents – atsevišķi, pārējie valdes locekļi – kopā pa divi. Valde pieņem lēmumus ar klātesošu Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja - prezidenta balss. Valdes sēdēs bez balsstiesībām var piedalīties arī citu komandu sporta spēļu federāciju pārstāvji.

6.14. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības vai ja to pieprasa Valdes priekšsēdētājs – prezidents, bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

6.15. Valdes sēdes norise tiek protokolēta. Protokolā tiek atspoguļoti pieņemtie lēmumi, balsojuma kārtība. Protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi. Valdes sēdes dienaskārtība tiek izziņota Valdes locekļiem vismaz piecas (5) dienas pirms sēdes.

6.16. Biedrības izpilddirektoru ieceļ valde. Biedrības izpilddirektors atbild par visu nepieciešamo materiālu un lēmumu projektu sagatavošanu Valdes sēdēm, kā arī par Valdes lēmumu noformēšanu un izziņošanu. Izpilddirektors ir tieši pakļauts Valdes priekšsēdētājam – prezidentam.

6.17. Izpilddirektors ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi Valdes izdota pilnvarojuma ietvaros.

 

 

7.nodaļa. Biedrības finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

 

7.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

7.1.1. iestāšanās nauda, biedru nauda un papildus maksa;

7.1.2. valsts, fizisko un juridisko personu dotācijas, ziedojumi un dāvinājumi;

7.1.3. ienākumi no Biedrības komercdarbības;

7.1.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.

 

7.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei, darbinieku atalgošanai, saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai, citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

7.3.Biedrības darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanā.

 

8.nodaļa. Biedrības tiesiskais stāvoklis.

 

8. Biedrībai savu mērķu sasniegšanas nolūkos ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā tai ir tiesības:

8.1. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

8.2. uzturēt sakarus ar citu valstu biedrībām un organizācijām;

8.3. izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

8.4. veikt citu publisku darbību.

 

 

9.nodaļa. Revidents.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

Dibinātāji:     

 

Biedrības “Latvijas Basketbola savienība”

prezidents Valdis Voins

 

Biedrības “Latvijas Futbola federācija”

ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis

 

Biedrības “Latvijas Handbola federācija”

Padomes priekšsēdētājs Aivars Dronka

 

Biedrības “Latvijas Hokeja federācija”

prezidents Kirovs Lipmans

 

Biedrības “Latvijas Volejbola federācija”

prezidents Almers Ludviks

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011.gada 14.novembrī

Rīgā, Latvija